การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19

สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ได้จัดการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 ณ สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 โดยสถาบันฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและกำลังพลของกองทัพบกและกองทัพอากาศ และถ่ายทอดความรู้ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ การลงมือปฏิบัติงานในสายงานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ โดยเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านงานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ มาทำการฝึกอบรมแบบเฉพาะทาง เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวทางของนโยบายของรัฐบาล และในวาระอันดีนี้ สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตั้งแต่รุ่นที่ 19 เป็นต้นไป จะได้รับมอบใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน , สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ผู้ที่ผ่านหลักสูตรในรุ่นนี้จะได้รับรองจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาด้วย
ในการอบรมครั้งนี้ได้เรียนเชิญ พลโทนพพร ดุลยา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิด การฝึกการอบรมในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 มี คุณอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ , คุณรัตนา ตฤษณารังสี รองประธานฯ. และคุณมาซาฮิโร่ มูราโรโคชิ รองประธานฯ. ให้การต้อนรับ โดยมี พันเอกสฤษดิ์ โตจรูญ ผู้อำนวยการกองการควบคุมกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน , นาวาอากาศเอกชูเกียรติ พงษ์ถาวร หัวหน้ากองการศึกษาศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน , คุณพงศ์ทอง แร่ทอง ผู้จัดการธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท พีพีจี โคทติ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะนายทหาร จากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ( นปอ.) , กองการควบคุมกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ( นรด.) , สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , ผู้แทนจาก บริษัท พีพีจี โค๊ทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี 
การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์รุ่นที่ 19 ครั้งนี้ มีทหารเกณฑ์ที่เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 53 นาย และผู้เข้ารับการอบรมจาก บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ จำกัด 1 คน ผ่านการอบรม 43 นาย โดยประธานในพิธีได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนบริษัท พีพีจี โค๊ทติ้งส์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในโครงการและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานผู้เข้าอบรมที่มีผลงานดีเด่น 3 อันดับ ได้แก่ 1.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ( นปอ.) , 2.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ( อย.) , 3.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ( นรด.)