ข้อมูลบริษัท

บริษัทเวิร์ดคลาส สปิริท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลากว่า 35 ปี โดย คุณเคอิอีชิ ยามาดะ , คุณทาคาชิ มิกิ และคุณมาซาฮิโร มูราโคชิ ต่อมาปี พ.ศ.2538 ได้จัดตั้งสาขาในประเทศไทย ชื่อ บริษัท เวิล์ดคลาส วิชั่น จำกัด โดยมีคุณอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องดึงตัวถังรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น เมื่อธุรกิจดำเนินไปด้วยดีจึงพัฒนารูปแบบให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับความเจริญเติบทางเศรษฐกิจในอนาคตและเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ใกล้ชิด และครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัท เวิลร์ดคลาส สปิริท(ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดเครื่องดึงตัวถังรถยนต์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นด้วยเล็งเห็นความต้องการตลาดในสินค้าห้องพ่น-อบสี จึงได้จัดตั้งบริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในปี 2543 เพื่อเป็นตัวแทนและจำหน่ายห้องพ่น-อบสี ซันชิโร่ ซึ่งเป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งในประเภทธุรกิจเดียวกัน และในปี 2545 ได้จัดตั้งบริษัท สยามไดอิจิ ออโต้รีบิลด์ จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม

บริษัทเวิล์ดคลาส สปิริท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จำหน่ายห้องอบ-พ่นสีและเครื่องดึงตัวถังรถยนต์ ภายใต้ตราสินค้า “ซันชิโร่” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพ ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกชิ้นส่วนออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ตัดเจาะด้วยเครื่องมือคุณภาพสูงสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทุกชิ้นส่วนมีคุณภาพ แข็งแรงทนทานและได้รับมาตรฐานสากลถึง 3 ระบบ ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 และ OHSAH 18001:2007

ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 ใบอนุญาตเลขที่ 15/09Q5760R21


นายอรรถการ ตฤษณารังสี

สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร

ที่อยู่ : 268 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์:0-2565-9324-5 โทรศัพท์มือถือ: 081-554-4567 Fax:0-2565-9327

E-mail : arthakarn@wcs-thailand.com


การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การศึกษา AIKIDO WORLD HEAD-QUARIERS โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2548 (ปรอ.18)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9 (วตท. 9) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 15 (บ.ย.ส. 15)

ปรัชญาการทำงาน

คุณภาพ คู่คุณธรรม

ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน

 • ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่
 • คณะกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชน
 • รองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา หอการค้าไทย
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน อดีต

 • คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สังกัดสำนักงานประกันสังคม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำแผนปรับบทบาทและแผนฟื้นฟูฐานะการเงินของ รัฐวิสาหกิจแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางรุ่นที่ 22
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
 • คณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติ รุ่นที่ 17 กระทรวงแรงงาน

รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

 • ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ “องค์กรดีเด่น” ในด้าน “สถาบันส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสังคมไทย” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส จากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
 • ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่น” ในด้าน “การศึกษาและกระบวนการยุติธรรม” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 จากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 • ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปีจากนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ได้รับมอบเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 จาก ประธานวุฒิสภา
 • ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจพาณิชย์” จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย