ข้อมูลบริษัท

บริษัทเวิร์ดคลาส สปิริท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลากว่า 35 ปี โดย คุณเคอิอีชิ ยามาดะ , คุณทาคาชิ มิกิ และคุณมาซาฮิโร มูราโคชิ ต่อมาปี พ.ศ.2538 ได้จัดตั้งสาขาในประเทศไทย ชื่อ บริษัท เวิล์ดคลาส วิชั่น จำกัด โดยมีคุณอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องดึงตัวถังรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น เมื่อธุรกิจดำเนินไปด้วยดีจึงพัฒนารูปแบบให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับความเจริญเติบทางเศรษฐกิจในอนาคตและเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ใกล้ชิด และครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัท เวิลร์ดคลาส สปิริท(ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดเครื่องดึงตัวถังรถยนต์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นด้วยเล็งเห็นความต้องการตลาดในสินค้าห้องพ่น-อบสี จึงได้จัดตั้งบริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในปี 2543 เพื่อเป็นตัวแทนและจำหน่ายห้องพ่น-อบสี ซันชิโร่ ซึ่งเป็นสินค้าอีกอย่างหนึ่งในประเภทธุรกิจเดียวกัน และในปี 2545 ได้จัดตั้งบริษัท สยามไดอิจิ ออโต้รีบิลด์ จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม

บริษัทเวิล์ดคลาส สปิริท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จำหน่ายห้องอบ-พ่นสีและเครื่องดึงตัวถังรถยนต์ ภายใต้ตราสินค้า “ซันชิโร่” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพ ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกชิ้นส่วนออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ตัดเจาะด้วยเครื่องมือคุณภาพสูงสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ทุกชิ้นส่วนมีคุณภาพ แข็งแรงทนทานและได้รับมาตรฐานสากลถึง 3 ระบบ ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 และ OHSAH 18001:2007

ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 ใบอนุญาตเลขที่ 15/09Q5760R21


นายอรรถการ ตฤษณารังสี

วันเดือนปีเกิด:16ตุลาคม2499 อายุ: 60ปี

ที่อยู่ : 268 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์:0-2565-9324-5 โทรศัพท์มือถือ: 081-554-4567 Fax:0-2565-9327

E-mail : arthakarn@wcs-thailand.com


การศึกษา

 • 2522 การศึกษา AIKIDO WORLD HEAD-QUARIERS โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • 2545 ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2548 ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2548 ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตร

 • 2548 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2548 (ปรอ.18)
 • 2550 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 1 (สสสส. 1) สถาบันพระปกเกล้า
 • 2553 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่ 15 (บ.ย.ส. 15) สำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2553 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 9 (วตท. 9) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • 2556 วุฒิบัตร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (ภูมิพลังแผ่นดิน 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2559 หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
 • 2559 หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 7 (พตส.7) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • 2559 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน.8) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ปรัชญา

คุณภาพ คู่คุณธรรม

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2522 -2525 MAI NI CHI SHIN BUN CO.,LTD. ธุรกิจหนังสือพิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน ประธานบริษัทฯ ในกลุ่ม W.C.S. SANSHIRO GROUP

ผลงานด้านการศึกษา

 • ประธานดำเนินการโครงการอาชีวะ “สร้างคนดี มีอาชีพ” 999 ทุน 999 ครูฝึก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานโครงการทวิภาคีและมอบทุนการศึกษา บริษัท W.C.S. SANSHIRO ประเทศไทย จำกัด
 • ประธานอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.2555 - 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานที่ประชุมการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานอนุกรรมการพิจารณาทบทวนการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • รองประธาน คณะกรรมการการศึกษา หอการค้าไทย
 • คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาระที่1 ปี 2551-2555 / วาระที่ 2 ปี 2556-2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอาชีวศึกษา บรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

ผลงานด้านแรงงาน

 • ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 22
 • ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน หอการค้าไทย
 • ประธานสภาองค์การนายจ้าง เอส.เอ็ม.อี แห่งประเทศไทย
 • ประธานสมาคมนายจ้างพัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์
 • ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพสิทธิประโยชน์และความมั่นคงของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
 • คณะกรรมการค่าจ้างกลาง ชุดที่ 17 กระทรวงแรงงาน
 • คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม
 • ประธาน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการแก่ภาคราชการทหาร โดยร่วมกับ หน่วยงานราชการทหาร 13 หน่วยงาน ภายใต้ชื่อโครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีเคาะพ่นสีรถยนต์” ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 รุ่น เพื่อให้ทหารที่ปลดประจำการออกไปได้ประกอบอาชีพ

ผลงานด้านเศรษฐกิจ

 • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำแผนปรับบทบาทและแผนฟื้นฟูฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

 • 2560 ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส จากรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
 • 2559 ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่น” ในด้าน “การศึกษาและกระบวนการยุติธรรม” ในงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 จากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 • 2558 ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย รามคำแหง ครบรอบ 44 ปี จากนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2558 ได้รับมอบเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2556 ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจพาณิชย์” จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • 2554 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง จากนายไมตรี สุเทพากุล อธิบดีผู้พิพากษา
 • 2554 ได้รับโล่ “รางวัลแห่งความเพียร” จากนายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา ในการสำเร็จหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 ภาควิทยาการในระดับดีเยี่ยม
 • 2553 ได้รับโล่ขอบคุณโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2553 จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
 • 2552 ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน จากนายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • 2551 ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 22 จากนางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • 2550 ได้รับรางวัลในโครงการประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นด้านจรรยาบรรณ หอการค้าไทยประจำปี 2550 โดยรับจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
 • 2540 ได้รับโล่ที่ระลึก จาก กรมทหารราบที่ 111
 • 2536 ได้รับโล่จากพล.ท. นิพัฒน์ บุญยรัตพันธุ์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด ที่ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาไอคิโด้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • 17 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • 12 ธันวาคม 2551 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย